Podmínky užití

1. Souhlas a změna podmínek používání 


1.1 Váš vstup na webové stránky společnosti DaJa látky s.r.o. (dále jen „Webové stránky“ a společnost „DaJa látky“) se řídí těmito podmínkami používání (Podmínky užití). Vstupem na stránky společnosti DaJa látky, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto podmínky používání ve znění všech námi vydaných změn. 

1.2 Pokud se rozhodneme upravit Podmínky užití, zveřejníme novou verzi na našich Webových stránkách. Doporučujeme vám tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.

2. Autorská práva a duševní vlastnictví 


2.1 Obsah našich Webových stránek a zejména, ne však výhradně texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem společnosti DaJa látky s.r.o. nebo společností s ní propojených, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují. 


2.2 S výjimkou případů uvedených v oddílu 3 těchto Podmínek, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah našich Webových stránek.

3. Používání webových stránek 


3.1 Obsah našich Webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy společnost DaJa látky s.r.o. předem poskytne písemný souhlas. 

3.2 DaJa látky s.r.o. netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z jejich Webových stránek neporuší práva třetích stran.

4. Informace, které nejsou považovány za důvěrné 


4.1 Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na Webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (zde odkaz na Zásady) společnosti DaJa látky. Společnost DaJa látky s.r.o. účastníkům doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně tyto zásady přečetli .

4.2 Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti DaJa látky s.r.o. sděleny prostřednictvím Internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoliv umístíte na Webové stránky DaJa látky s.r.o. nebo zašlete, se stává majetkem společnosti DaJa látky s.r.o. a může být volně použito k jakémukoli účelu, včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. DaJa látky s.r.o. má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Webové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytli, ani nikomu jinému. 

4.3 Zasláním informací prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím společnost DaJa látky s.r.o. nebude porušovat práva žádných třetích stran. Společnost DaJa látky s.r.o. není povinna poskytnuté informace použít.

5. Vyloučení záruky 


5.1 Aniž by tím byl dotčen čl. 6 těchto podmínek, veškeré informace a materiály dostupné na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru. Společnost DaJa látky s.r.o. tudíž neodpovídá, například, ne však výlučně za prodejnost nebo způsobilost k jakémukoliv účelu. 

5.2 Společnost DaJa látky s.r.o. neodpovídá za to, že obsah webových stránek bude odpovídat očekáváním uživatelů, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné. 


5.3 Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na vás nebudou vztahovat. 

5.4 Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od společnosti DaJa látky s.r.o. nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Webových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v těchto Podmínkách používání.

6. Omezení odpovědnosti 


6.1 Na Webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí. 

6.2 Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností společnost DaJa látky, žádná z propojených společností ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že společnost DaJa látky s.r.o. o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít webové stránky nebo jejich obsah. 

6.3 Veškeré materiály, které uživatel stáhne nebo jinak získá během používání webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Společnost DaJa látky s.r.o. nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Webových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů. 

6.4 Společnost DaJa látky s.r.o. si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce svých Webových stránek. Společnost DaJa látky s.r.o. nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí svých Webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti DaJa látky s.r.o. nebo třetích osob.

7. Změna informací 


7.1 Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost DaJa látky s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny, opravy nebo vylepšení obsahu kdykoliv a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

8. Dostupnost produktů / služeb 


8.1 Webové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách společnosti DaJa látky s.r.o. a jejich partnerů na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu společnosti DaJa látky s.r.o. na Webových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici.

9. Odkazy 


9.1 Jakožto službu návštěvníkům mohou Webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností DaJa látky. Společnost DaJa látky s.r.o. nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek. 

9.2 Vytváření hypertextových odkazů na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti DaJa látky s.r.o. zakázáno.

10. Společná ustanovení 

10.1 Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Webových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností DaJa látky s.r.o. a uživatelem Webových stránek. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané společností DaJa látky, které upravují vztahy mezi společností DaJa látky s.r.o. a uživateli Webových stránek, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami užívání. 

10.2 Skutečnost, že společnost DaJa látky s.r.o. toleruje porušení některé z povinností uživatele stanovené v Podmínkách používání nebo nevymáhá své právo vyplývající z Podmínek používání nebo ze zákona nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv společností DaJa látky. 

10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu, stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná 

10.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmínek užívání jsou použity pro přehlednost a žádným způsobem nemění ani neupravují Podmínky.